Spanje home shirt

jaar 1994-1996 - thuis

Spanje home shirt

jaar 1996-1998 - thuis

Spanje home shirt

jaar 1998-2000 - thuis

Spanje away shirt

jaar 1999-2000 - uit

Spanje home shirt

jaar 1999-2001 - thuis

Spanje away shirt

jaar 2000-2002 - uit

Spanje home shirt

jaar 2002-2004 - thuis

Spanje away shirt

jaar 2002-2004 - uit

Spanje away shirt

jaar 2004-2006 - uit

Spanje home shirt

jaar 2006-2007 - thuis

Spanje home shirt

jaar 2011-2012 - thuis